Paradijs Aa en Hunze

Het sociaal domein verbonden met kunst en cultuur

Paradijs Aa en Hunze

Het sociaal domein verbonden met kunst en cultuur

Wat is Paradijs Aa en Hunze

Paradijs Aa en Hunze verbindt het sociaal domein met kunst & cultuur

Op vier locaties in de gemeente Aa en Hunze worden hulpvragen en de persoonlijke verhalen daarover geïnventariseerd en vastgelegd. Dit vormt de basis voor een daadwerkelijke uitruil/matching van hulp, een (docu-)filmavond en tenslotte een community-art project dat wordt afgesloten met een theatervoorstelling.

Door veranderende demografische ontwikkelingen en landelijke beleidskeuzes verandert de wijze waarop we ouder worden en waarop de zorg is ingericht. Mensen wonen langer thuis met complexe zorgvragen en mantelzorgers zorgen langduriger en intensiever voor hun partner, vader of moeder. Ook van buren en andere dorpsbewoners wordt gevraagd mee te bewegen in deze veranderingen, om zo met kwaliteit van leven oud te worden in het dorp. 

In Paradijs Aa en Hunze wordt kunst ingezet als middel om de wederkerigheid en sociale veerkracht van de gemeenschap op het gebied van (mantel)zorg inzichtelijk te maken en zo mogelijk te vergroten. Paradijs Aa en Hunze creëert met deze vorm speelruimte waarin plezier en emotie de basis vormen. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde: ‘Hoe ervaren mensen het om een hulpvraag te stellen of om hulp te ontvangen?’ en ‘Hoe ervaren mensen het om hulp te verlenen?’.

Op vier locaties, Gieten, Rolde, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep worden in het voorjaar van 2022 warmteplekken ingericht. Dit zijn mobiele, intieme plekken waar mensen het warm krijgen (letterlijk en figuurlijk) en waar ontmoetingen en verbindingen ontstaan. Een plek waar een hulpvraag wordt gesteld en wordt beantwoord. Mensen worden uitgenodigd mee te doen door een hulpvraag te stellen of een hulpvraag te beantwoorden. Niet alleen de hulpvraag maar ook het hoogstpersoonlijke verhaal daarbij wordt op beeld en geluid vastgelegd. 

Dit vormt de basis voor het project Paradijs Aa en Hunze: een daadwerkelijke uitruil/matching van hulp, een (docu-)filmavond met bekende gast en tenslotte een community art project dat wordt afgesloten met een theatervoorstelling.

Warmteplek

Een warmteplek is een mobiele, intieme plek waar mensen het warm krijgen (letterlijk en figuurlijk) en waar ontmoetingen en verbindingen ontstaan. Een plek waar een hulpvraag wordt gesteld en wordt beantwoord. Een plek voor mondelinge overlevering (oral history), waarbij het gaat om het verhaal achter de hulpvraag. 

Onder het genot van een kop koffie of thee worden bezoekers op een met kunst aangeklede plek uitgenodigd een hulpvraag te stellen. Maar uiteraard ook om een hulpvraag te beantwoorden.  

De vraag en het achterliggende verhaal worden na de ontmoetingen in een één op één interview vastgelegd. Hiervoor worden aparte afspraken gepland. Daarna wordt gekeken of er een match kan plaatsvinden tussen iets wat iemand vraagt en wat iemand kan geven. Deze matches zijn gericht op ‘kleine activiteiten’ of handelingen met een grote gevoelswaarde.

De warmteplekken worden begin 2022 ingericht op de locaties Gieten, Rolde, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep. De exacte locatie en data zijn te vinden in de agenda. Maker Chantal de Wolde heeft de warmteplek met kleurrijke objecten ingericht .

Interviews

In het interview worden bewoners uit de gemeente Aa en Hunze (en de dorpen Gieten, Rolde, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep in het bijzonder) gevraagd hun persoonlijke levensverhaal te vertellen. De interviews worden, met toestemming van de geïnterviewden, op beeld vastgelegd. Na de interviews wordt gekeken of er een match kan plaatsvinden tussen iets wat iemand vraagt en wat iemand kan geven. Deze matches zijn gericht op ‘kleine activiteiten’ of handelingen met een grote gevoelswaarde. Paradijs Aa en Hunze wil hiermee een uitruil van hulp (in natura) bewerkstelligen. 

De interviews vormen daarnaast input voor een docu film die op de filmavonden zal worden vertoond. In juli zal deze te zien zijn in de gemeente Aa en Hunze.

Interviews zijn op afspraak. Bewoners kunnen hun persoonlijke verhaal delen met Betsy Torenbos of Aline Vos. Wilt u ook meedoen? Dat kan. Hier vindt u meer informatie.

Interviews

In het interview worden bewoners uit de gemeente Aa en Hunze (en de dorpen Gieten, Rolde, Gasselternijveenschemond en Nieuwediep in het bijzonder) gevraagd hun persoonlijke levensverhaal te vertellen. De interviews worden, met toestemming van de geïnterviewden, op beeld vastgelegd. Na de interviews wordt gekeken of er een match kan plaatsvinden tussen iets wat iemand vraagt en wat iemand kan geven. Deze matches zijn gericht op ‘kleine activiteiten’ of handelingen met een grote gevoelswaarde. Paradijs Aa en Hunze wil hiermee een uitruil van hulp (in natura) bewerkstelligen. 

De interviews vormen daarnaast input voor een docu film die op de filmavonden zal worden vertoond. In juli zal deze te zien zijn in de gemeente Aa en Hunze.

Interviews zijn op afspraak. Bewoners kunnen hun persoonlijke verhaal delen met Betsy Torenbos of Aline Vos. Wilt u ook meedoen? Dat kan. Hier vindt u meer informatie.

Educatie en workshops

Op vrijdag 3 en 10 juni 2022 gaan leerlingen van het Dr. Nassau College in Gieten workshops volgen met een kunstenares en theatermaker (Betsy Torenbos). De workshops zijn in samenwerking met Impuls (Antoinette Blom en stagiaire Danique Abbas) tot stand gekomen. Op 10 juni is Aline Vos van MantelzorgNL er ook bij.

De leerlingen gaan elkaar interviewen en filmen. Daarnaast wordt er geoefend met contactimprovisatie en gaan de leerlingen zelf op pad om inwoners vragen te stellen en dit op camera vast  te leggen.

Het thema is wederkerigheid 

 • Wat zou je kunnen en willen geven aan een ander? Wat zou je doen als je een middag vrijwilliger bent?
 • Waar zou je zelf graag hulp bij willen hebben?
 • Wie ben jij als je zelf boven de 80 bent?
 • Wat is Het Paradijs voor jou op dit moment?

Verder wordt er samengewerkt met DAF Gieten (Digital Art Factory) en met de jongerenraad van Aa en Hunze.

Resultaten
Persoonlijke en technische ontwikkeling tijdens de workshops. Eigen filmpjes worden onder andere gepost op de sociale mediakanalen van Paradijs Aa en Hunze. Verder worden ze onderdeel van de filmavonden die we in de eerste week van juli 2022 presenteren in de dorpen en geven input voor het latere community art project.

Filmavonden

De intieme ontmoetingen op de warmteplekken en de interviews vormen de input voor een docu-film: een openbare filmische, afsluitende gebeurtenis. Een collectief gebeuren. De kwaliteit van deelname komt op deze manier via een gedeelde herinnering bij elkaar. 

Deze documentaire filmavond wordt verrijkt met bijvoorbeeld een aansprekende gespreksleider, of omlijst met dans en muziek.

De warmteplekken, interviews, workshops en filmavonden leveren input en inspiratie voor het community art project en de theatervoorstelling die in 2023/2024 worden uitgerold. 

De data en locaties van de filmavonden zijn te vinden in de agenda.

Theater

In 2022 wordt het immateriële erfgoed dat in de interviews en docu-film is vastgelegd, gebruikt voor een community art project. De lokale bevolking wordt uitgenodigd om samen met professionals te bouwen tijdens een community art project te bouwen aan een theatervoorstelling. Community art betekent dat de gemeenschap samen werkt aan kunst. Tijdens Paradijs Aa en Hunze en met name ook in het community art project ontstaat een ruimte waar inwoners nieuwe omgangswijzen ontdekken. Deze ruimte waar wederkerigheid, hulpvraag, plezier en emotie centraal staan, biedt inwoners de mogelijkheid om tot nieuwe sociale afspraken te komen. Sociaal domein en kunst & cultuur worden met elkaar verbonden. 

De interviews met de bewoners en de ontmoetingen worden door theatermaker Betsy Torenbos en een dramaturg vertaald naar een pakkend verhaal. Het script wordt ontwikkeld in 2023 en 2024 en samen met lokale amateur toneelspelers, gewone mensen uit Aa en Hunze in combinatie met professionele acteurs en musici tot leven gebracht. Alle mensen die zijn geïnterviewd, krijgen een ereplaats tijdens de voorstelling of doen zelf mee.

De persoonlijke verhalen vormen dus de basis voor deze multimediale theaterproductie. De theaterproductie zal ontstaan uit schakels (rode draad) van de hoogstpersoonlijke vragen en verhalen. Deze parels krijgen in de voorstelling een ‘paradijs plek’. Dit betekent: ze krijgen een inbedding met beeld, geluid, tekst en dans zodat ze als het ware opgelicht en uitgelicht worden. Samen creëren de vragen een paradijselijk theatraal antwoord. Een symbool voor de toekomst.

Ben jij inwoner van de gemeente Aa en Hunze en wil je in het community art project samen met andere inwoners en professionals werken aan een multimediale theaterproductie? Kijk dan bij meedoen.

Waarom Paradijs Aa en Hunze

Vanwege toenemende vergrijzing neemt de vraag naar complexe zorg toe, met het gevolg dat uitvoerende zorg financieel onhoudbaar wordt wanneer deze wordt geboden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarom zijn verpleeg- en verzorgingshuizen gereduceerd en brengen ouderen alleen de laatste fase van hun leven (gemiddeld 9 maanden) in een verpleegtehuis door. Deze demografische ontwikkelingen en landelijke beleidskeuzes grijpen in en laten sporen na in een gemeente, het dorpsleven en het persoonlijk leven. 

Tegelijkertijd vond er in 2015 een landelijke decentralisatie plaats door middel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar gemeenten. De nadrukkelijk aanwezige opdracht vanuit de WMO naar burgers is ‘meedoen’. Deze opdracht is niet alleen gericht op de hulpvrager zelf, maar strekt zich verder uit naar het sociale netwerk en het informele netwerk in een gemeente. 

Dit informele netwerk bestaat uit buren en vrijwilligers die zich op diverse manieren  inzetten om de kwaliteit van het dorpsleven en een persoonlijk leven hoog te houden. Er wordt een enorm beroep gedaan op informele zorgers. 

Op individueel niveau heeft het als gevolg dat mantelzorgers langer zorgen en complexere zorgtaken uitvoeren. Dit varieert van huishoudelijke taken, het toedienen van medicatie en het regelen van administratie tot 24 uur per dag aanwezig zijn voor zorg en hulp (Riffin et al., 2018).

Zo’n tien procent van de mantelzorgers voelt zich emotioneel en fysiek overbelast. Dat effect komt niet door de feitelijke zorgtaken, maar door de tijd, moeite en emotionele belasting die het vraagt van een mantelzorger. Eveneens heeft het gebrek aan kennis rond de verzorging zijn weerslag op het emotionele en fysieke welzijn (Shiba et al., 2016). Tevens ervaren vrijwilligers een toename van complexe hulpvragen, waardoor vrijwilligerswerk specialistischer van aard wordt en er een zware verantwoordelijkheid ervaren wordt. 

De bovenstaande ontwikkelingen vinden ook plaats in gemeente Aa en Hunze. Sterker nog, in gemeente Aa en Hunze neemt het potentieel van mantelzorg af en neemt de vraag naar mantelzorg toe. Op dit moment bestaat er gemiddeld een potentieel van tien mantelzorgers voor één zorgvrager. Vanwege demografische ontwikkelingen neemt dat potentieel in snel tempo af naar drie mantelzorgers voor één zorgvrager in 2040. Ook ervaart het Vrijwilligerspunt van Impuls een toenemende vraag naar vrijwilligers voor persoonlijke hulpvragen. Met regelmaat vermijdt een hulpvrager een vraag te stellen aan het sociale netwerk, vanwege de angst om een familielid of vriend te veel te belasten. Bij inwoners die bijvoorbeeld vanuit het westen naar Drenthe zijn verhuisd ontbreekt regelmatig een sociaal netwerk en daarmee een sociaal vangnet. In de dorpen blijven ouderen langer thuis wonen, terwijl centrale voorzieningen verdwijnen en er wordt verwacht dat men een groter beroep doet op informele zorgers. Deze informele zorgers, mantelzorgers en vrijwilligers krijgen te maken met complexe zorg en problematiek wat emotionele belasting met zich meeneemt. 

Wat betekent dat precies voor ouderen? Welke rollen vervullen zij? Wanneer geven zij hulp? Hoe ervaart men het om zelf hulp te vragen of te ontvangen?

Stichting Be-wonder, Welzijnsorganisatie Impuls Aa en Hunze, het programma Samen Ouder Worden, Podium Platteland en de gemeente Aa en Hunze willen samen optrekken in de uitdaging van deze tijd: toenemende vergrijzing en ouderen die lang thuis wonen, ook met complexe zorgproblematiek. Door middel van Paradijs Aa en Hunze worden mensen uitgenodigd hulpvragen te stellen, vindt er matching van deze hulpvragen plaats en worden er nieuwe omgangsvormen ontdekt. Door middel van kunst & cultuur wordt hiervoor speelruimte gecreëerd waar plezier en emotie centraal staan.

Fotogalerij: filmavond Gieten

Fotogalerij: educatie

Fotogalerij: interviews Nieuwediep; 20 mei 2022

Fotogalerij: warmteplaats Nieuwediep; 13 mei 2022

Fotogalerij: interviews Gasselternijveenschemond; 25 maart 2022

Fotogalerij: warmteplaats Gasselternijveenschemond; 19 maart 2022

Fotogalerij: interviews Annen en Grollo; 18 maart, 5 en 7 juni 2022

Fotogalerij: interviews Rolde; 18 en 25 februari 2022

Fotogalerij: warmteplaats Rolde; 25 februari 2022

Fotogalerij: interviews Gieten; 22 en 28 januari 2022

Fotogalerij: warmteplaats Gieten; 22 januari 2022

Fotogalerij: wat eraan vooraf ging

Meedoen

Wij hebben diverse vrijwilligers, mantelzorgers, ouderen en jongeren nodig.
Lijkt het jou leuk aan ons project mee te werken, kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten bij de warmteplek. Wil je weten wanneer we waar staan in de gemeente Aa en Hunze met onze warmteplek? Ga dan naar onze agenda.

Je kunt je ook direct via de mail aanmelden wanneer je geïnterviewd wil worden. Wij nemen dan contact met je op en bespreken de mogelijkheden. Je kunt ook een whatsapp sturen of bellen naar Betsy Torenbos op nummer 06-23068467 (geen voice-mail).

Interviews
Vrijdag 20 mei 2022: Nieuwediep, Buurthuis Nieuwediep, Nieuwediep 117 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Agenda

Filmavonden (aanvang 19:30 uur). Klik voor de flyer hier

 • Zondag 3 juli: De Schalm Nieuwediep 117, 9512 SG Nieuwediep
 • Maandag 4 juli: De Boerhoorn Zuides 50, 9451 KD Rolde
 • Dinsdag 5 juli: Protestantse Gemeente Gieten, Brink 8, 9461 AS Gieten
 • Woensdag 6 juli: Dorpshuis Noordzijde 165, 9515 PE Gasseltenijveensemond 

Onderstaande activiteiten hebben de afgelopen maanden plaatsgevonden

Workshops voor leerlingen van het Dr. Nassau College Gieten

 • 3 juni 2022
 • 10 juni 2022

Gefilmde ontmoeting

17 juni tussen 15:00 en 17:00 in de openlucht aan de Hullen in Annen. Op de Hullen staat bij de weg aan de bosrand een bord voor de exacte locatie. Deze gefilmde ontmoeting is speciaal voor de ruim 40 geïnterviewden.

Warmteplekken

 • Gieten (Brink) 10 januari 2022 
 • Rolde (Grote Brink) 25 februari 2022 
 • Gasselternijveenschemond (Dorpshuis) 19 maart 2022 
 • Nieuwediep (Buurthuis) 13 mei 2022 

Interviews

 • Gieten (Impuls) 22 en 28 januari en 10 juni 2022
 • Gieten (Impuls) 16 mei 2022
 • Rolde (Grote Brink) 18 en 25 februari 2022
 • Annen (o.a. Holthuys) 18 maart en 5 juni 2022
 • Gasselternijveenschemond (Dorpshuis) 25 maart 2022
 • Nieuwediep (Buurthuis Nieuwediep) 20 mei 2022
 • Grollo 7 juni 2022

Informatie

Nieuws

Team

Team

foto: Sake Elzinga

Betsy Torenbos (1969) is de producent en regisseur van dit project. Als uitvoerend danseres ontwikkelde zij zich na haar Master opleiding in Amsterdam tot theatermaker en beeldend kunstenaar. Ze werkt vaak vanuit de persoonlijke verhalen van mensen om zo community art te ontwikkelen. Ze werkte in in Japan, Italië, op Cyprus, in Turkije en in Amerika. Op haar geboortegrond in Drenthe maakte zij sinds 2002 producties zoals bv. Anno Drenthe, Memento, Memento Edu, Onder Eén Dak, ROODPALEIS op Zolder, Mensen Die Ik Gekend Heb. In de provincie Groningen maakte zij bijvoorbeeld Anno Turkije en Vergeet Mie Nait (Ter Apel). De theatervoorstelling en film Mijn Liefde Is Een Koorts produceerde zij in voorjaar 2021 en ze was verantwoordelijk voor het concept, de regie, choreografie en multimedia. Momenteel werkt ze aan twee projecten: Tabee Nieuw-Guinea en Paradijs Aa En Hunze in haar geboorteregio. www.be-wonder.com. Foto: Sake Elzinga

Aline Vos (1981) werkt al veel jaren in diverse rollen en functies in het sociaal domein. Ze heeft gewerkt voor en met mensen met uiteenlopende hulpvragen. Bijvoorbeeld over eenzaamheid, relationele conflicten, financiële problemen, vrijwilligerswerk en hulp en ondersteuning om te kunnen blijven zorgen voor een naaste. Haar drijfveer is een stem geven aan mensen die (tijdelijk) hulp kunnen gebruiken en kunnen geven (en dat valt heel goed samen!), om daardoor iemand te laten ervaren dat hij of zij niet alleen staat in het leven. Sinds 2019 werkt ze bij Belangenorganisatie MantelzorgNL waar ze professionals en beleidsmakers adviseert over het organiseren en bieden van goede mantelzorgondersteuning. Ze is gedreven om zorg en sociale ondersteuning aan mensen te verbeteren en om dat te realiseren volgt ze de Master opleiding Social Work & Healthcare aan Saxion Hogeschool in Enschede. Zie ook: www.mantelzorg.nl en Aline Vos | LinkedIn
.

Tamara Boor (1974) verzorgt de (marketing)communicatie van Paradijs AA en Hunze. Ze is een ervaren eventmanager van zowel grote publieksevenementen als culturele en zakelijke evenementen. Tevens is Tamara gespecialiseerd in de (marketing)communicatie van evenementen; in het ontwikkelen van communicatie- en marketingstrategieën, het opstellen van content, het ontwikkelen van communicatieproducten en in online communicatie. De afgelopen jaren verzorgde zij de communicatie voor onder andere het TT Festival, Popronde Assen, Axis festival en de Nazomer Kermis Assen. In 2020/2021 was Tamara verantwoordelijk voor de communicatie van het door Betsy Torenbos geregisseerde community-art project Mijn Liefde is een Koorts. Naast Paradijs AA en Hunze ondersteunt ze Betsy ook in het project Tabee Nieuw-Guinea. Zie ook Tamara Boor | LinkedIn

Contact

 

U kunt via mail contact met ons opnemen of via postadres: Eexterkoele 20; 9463 TP Eext.

COVID-19

Alle activiteiten worden georganiseerd binnen de richtlijnen van de RIVM. Wij volgen deze richtlijnen en nemen de nodige maatregelen om alle activiteiten veilig te kunnen laten plaatsvinden.

Paradijs Aa en Hunze is een productie van

Paradijs Aa en Hunze is mede mogelijk gemaakt door

Met dank aan: Hendrik en Mien Torenbos, Autobedrijf Okken in Gieten 

 

Meer lezen over de partners kan ook op de website www.be-wonder.com

Disclamer

De gegevens op deze site zijn met de uiterste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat door typefouten, het verstrijken van de tijd of andere redenen bepaalde informatie onjuist of achterhaald is. Om deze reden kunt u aan de inhoud van deze site geen rechten ontlenen.